TULONG SA WIKA

Ayon sa iniaatas ng bagong batas, nagbibigay ang County ng San Luis Obispo ng mga kopya ng balota na nasa mga sumusunod na wika:

Espanyol at Tagalog

  • Lahat ng Presinto
  • Lahat ng Lugar na Botohan

Magbibigay ng mga kopya ng balota at tagubilin kapag hiniling. Maaari ninyong hilingin na tingnan ang kopya ng balota para sa mga wikang  makukuha sa mga Lugar na Botohan, sa Opisina ng mga Halalan, sa pamamagitan ng email, telepono o sa aming website sa www.slovote.com.

Mga Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Maaari kayong humiling ng kopya ng balota sa isa sa mga wikang magagamit:

  • Sa Pamamagitan ng Telepono: 805-781-5228
  • Sa Pamamagitan ng E-Mail:       [email protected]
  • Sa Pamamagitan ng Koreo:       1055 Monterey Street, Suite D120, San Luis Obispo, CA 93408
  • Sa Personal:                                 Sa Opisina ng Klerk-Tagapagtala sa 1055 Monterey Street, D120, San Luis Obispo simula sa ika-16 ng Agosto, o sa 6565 Capistrano Avenue (Ika-2 palapag), Atascadero simula sa ika-31ng Agosto
  • Online:                                          www.slocounty.ca.gov/LanguageAssistance

Teknolohiya ng Balota sa Wikang Espanyol

Ang nagagamit na teknolohiya sa pagmarka ng balota (mga ICX na makina sa pagboto) ay nagbibigay ng karanasan sa pagboto sa wikang Espanyol na nakakatulong sa mga botante sa pagpili at pagmarka sa kanilang mga balota. Ang mga ito ay makukuha sa opisina ng Klerk-Tagapagtala ng County sa San Luis Obispo simula sa ika-16 ng Agosto, sa Atascadero simula sa ika-31 ng Agosto, at sa lahat ng Lugar na Botohan sa ika-14 ng Setyembre, 2021, Araw ng Halalan.