Skip to main content

COVID-19 Updates: Get the latest public information related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) at ReadySLO.org.

The County of San Luis Obispo Clerk-Recorder offices are closed to the public until further notice. Many services are available by means other than in-person contact. See more details here.

Return to the top of the page
County Seal

Clerk-Recorder

Registrar of Voters - Commissioner of Civil Marriages

TULONG SA WIKA

Ayon sa kinakailangan ng bagong batas na pinagtibay, nagbibigay ang County ng San Luis Obispo ng mga kopya ng balota na nasa mga sumusunod na wika at para lang sa mga presintong nakalista sa ibaba:

Espanyol
Lahat ng Presinto, Lahat ng Lugar na Botohan

Tagalog

 Pinagsamang Presintong   Lugar na Botohan
 CON 407 & 408  Calvary Chapel
 CON 409  Oak Park Christian Church
 CON 410  Gospel Lighthouse of Arroyo Grande
 CON 411  Coastal Community Church

 

 

 

 

Upang matukoy ang iyong CON (presinto), pakitingnan ang pabalat sa likod ng libritong ito at makikita itong nakalista sa itaas ng pangalan mo.

Magbibigay ng mga kopya ng balota at tagubilin kapag hiniling. Maaari kang humiling na tumingin ng kopya ng balota para sa wikang makukuha sa iyong lugar na botohan para sa mga presintong nakalista sa itaas.

Mga Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Kung isa kang Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa isa sa mga presintong ito, maaari kang humiling ng kopya ng balota sa isa sa mga wikang mayroon nito: