Mga Kopya ng Mga Balota sa Tagalog

Ang sumusunod ay Mga Kopya ng Mga Balota ng County ng San Luis Obispo sa Tagalog para sa Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 8, 2022.

Maaaring makita ang uri ng iyong balota sa kanang sulok sa itaas ng iyong pamphlet ng impormasyon ng botante. Makukuha din ang kopya ng balota sa mga resulta ng paghahanap ng lugar ng botohan.